Charles Daily Havard
                                           1869-1953