Charles Daily Havard
                                               1869-1953